Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bezoekers

Definities
Partijen : de gebruiker van de diensten van de trainingsvoorzieningen (=abonnementhouder) en Swiminstitute V.O.F. (=abonnementgever)
E-ticket : het document dat wordt besteld en betaald op de website van Swiminstitute V.O.F. en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs

1. Algemeen
a. Swiminstitute V.O.F. is gerechtigd de op het abonnementschap of het E-ticket van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een abonnementshouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft ( hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Swiminstitute V.O.F.zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de abonnementshouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de abonnementshouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie.

b. Swiminstitute V.O.F.behoudt zich het recht voor om het zwembad tijdelijk te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

c. Swiminstitute V.O.F.houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden.

d. Swiminstitute V.O.F.behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.swiminstitute.nl . Standaard worden tarieven per 1 januari verhoogd.

e. Swiminstitute V.O.F.kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Swiminstitute V.O.F.en de abonnementhouder. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van de accommodatie. Bij overtreding van deze toegangsregels door abonnementhouder heeft Swiminstitute V.O.F. het recht om het abonnement in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van abonnementsgelden.
Bij gebruik van Sportfondsenbad Edam-Volendam N.V. (Zwembad de Waterdam) gelden de daar geldende algemene voorwaarden en toegangsregels.

2. Inschrijving
a. De inschrijving geschiedt met opgave van naam, adres- en contactgegevens.

b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Swiminstitute V.O.F.en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Swiminstitute V.O.F.gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

c. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 5a.

d. Aan inschrijving kunnen kosten verbonden zijn. Deze zijn beschikbaar op de website van Swiminstitute V.O.F..

3. Geldigheid E-ticket
Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
a. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt worden.

4. Betaling
Betaling van abonnementen geschiedt door middel van contante betaling, op factuur of betaling per iDeal. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL. Tarieven op de website van Swiminstitute V.O.F.zijn inclusief btw.

5. Beëindiging of wijziging
a. Abonnementen worden zonder opzegging automatisch met een zelfde periode verlengd. Opzegging van een abonnement dient schriftelijk te geschieden.. De opzegtermijn is twee kalendermaanden voor jaarabonnementen en één kalendermaand overige abonnementen. Het wijzigen van het abonnementschap geschiedt op dezelfde wijze.

b. E-tickets kennen geen wettelijke ‘afkoelingsperiode’ van 7 dagen omdat het om een vorm van vrijetijdsbesteding gaat. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.

6. Aansprakelijkheid
a. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Swiminstitute V.O.F. is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.

b. Swiminstitute V.O.F.is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Swiminstitute V.O.F.

c. Daarnaast is Swiminstitute V.O.F.nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

d. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste activiteit zal een alternatief worden aangeboden. Betalingen worden niet gerestitueerd.

e. Deelnemer verklaart bij deze voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Swiminstitute V.O.F.geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoorletsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwem- of sportzaal kenbaar gemaakt. Swiminstitute V.O.F.heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.

 

f. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Swiminstitute V.O.F.mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Swiminstitute V.O.F. gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000 per schadegebeurtenis.

g. E-tickets: Swiminstitute V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.

7. Privacy
Swiminstitute V.O.F. houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens Swiminstitute V.O.F. maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing